Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Gra miejska - zapraszamy :)
18
maja

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach gorąco zaprasza do udziału w grze miejskiej "Wespół w zespół”
Gra odbędzie się 18 maja 2019 r. w godzinach 16.00 - 20.00
Do zabawy zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych
Drużyny można rejestrować do 14 maja 2019 r. we wszystkich placówkach MBP

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:)

Gra "Zespól w zespół" odbędzie się w ramach projektu #międzynami współfinansowanego przez MKiDN.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
Wespół w zespół

I Organizator
Organizatorem gry miejskiej Wespół w zespół (zwanej dalej Grą) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach,
ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97
www.mbp.skierniewice.pl
II Zasady gry
1.Gra odbywa się 18 maja 2019 r. w godzinach 16.00-20.00.
2.Celem gry jest zwrócenie uwagi na pracę zespołową, budowanie więzi, wspólne
    dążenie do celu oraz zapoznanie z topografią i historią Skierniewic.
3. Zadaniem uczestników gry jest dotarcie do poszczególnych punktów kontrolnych
    oraz wykonanie przypisanych do nich zadań. Za każde prawidłowo wykonane
    zadanie uczestnicy otrzymują punkty.
4.Punktem startowym i końcowym Gry jest siedziba Filii nr 2 MBP przy ul.
   Reymonta 33.

5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. Po trasie gry drużyny poruszają się wyłącznie pieszo.
7. Członkowie drużyn nie mogą się rozdzielać. Na każdym punkcie kontrolnym
    drużyna musi się stawić w pełnym składzie.
8. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy mają obowiązek stosować się do
    instrukcji prowadzącego grę lub pisemnej instrukcji wykonania zadania.
9. Uczestnicy uzyskują i wykorzystują informacje z różnych źródeł w tym z internetu
     (telefony).
10.Gra toczy się w przestrzeni miejskiej, w związku z czym uczestnicy powinni
      przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zachować szczególną
      ostrożność.
11. Uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział
      w grze.
12. Przystępując do gry zawodnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-
      cywilną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich
      odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry
      mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
14. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których
      dobra mogą być naruszone w czasie gry.
III Uczestnicy gry i zgłoszenia
1. Uczestnikami gry mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
2. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja drużyny liczącej maksymalnie
    3 osoby.
3. Rejestracji można dokonać do 14 maja 2019 r. włącznie poprzez poprawne
    wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (we wszystkich
    placówkach MBP).
4. Członkiem każdego zespołu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osób dorosłych.
6. Liczba zespołów biorących udział w grze jest ograniczona. Decyduje kolejność
    wpływu zgłoszeń. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator
    poinformuje każdy z zespołów o tym, czy został on zakwalifikowany do udziału
    w grze.

IV Zwycięzcy i nagrody
1. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu w ostatnim punkcie
   kontrolnym oznaczonym, jako Meta (siedziba Filii nr 2 MBP przy
   ul. Reymonta 33).
2. Wygrywa grupa, która pokona trasę gry, odgadnie wszystkie zagadki
   i odnajdzie skarb.
3. O kolejności pozostałych drużyn zadecyduje ilość zdobytych przez nie punktów.
    W przypadku gdy dwa (lub więcej) zespoły otrzymają równą liczbę punktów
    o ich kolejności zadecyduje dodatkowe zadanie.
4. Nagrody otrzymają wszyscy członkowie drużyn, którzy zajęli trzy pierwsze
    miejsca – liczba nagród uzależniona jest od liczby członków zwycięskiej drużyny.
V Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 206 r. informuję się, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest Beata Sikorska, tel. 46 833 69 69;
3. dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Gry i wszystkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. odbiorcą danych osobowych Uczestników Gry będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. dane osobowe Uczestnika gry będą przechowywane do końca 2018 r.;
6. Uczestnik Gry posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do GIODO/UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Grze.
VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin gry jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
   www.mbp.skierniewice.pl  oraz we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki
   Publicznej w Skierniewicach.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych w niniejszym
   regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu gry, przedłużenia
     czasu jej trwania lub przerwania gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Skierniewicach
ul. Mszczonowska 43 a
tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97
www.mbp.skierniewice.pl
bibliobus@mbp.skierniewice.pl

Oddział dla dzieci
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 46 833 58 60
oddzial@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 1 (dla dorosłych)
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 46 833 58 60
filia_1@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 2 (ogólnodostępna)
Wypożyczalnia Książki Mówionej
Czytelnia Muzyczna
ul. Reymonta 33
tel. 46 832 47 94
filia_2@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 4 (ogólnodostępna)
ul. Bohaterów Westerplatte 60
tel. 46 880 92 99
filia_4@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 5 (ogólnodostępna)
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59

Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze