Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Gra miejska "GOLem XXI" MBP w Skierniewicach
19
czerwca

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach gorąco zaprasza do udziału w grze miejskiej "GOLem XXI"
Gra odbędzie się 19 czerwca w godzinach 16.00 - 20.00
Do zabawy zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych.
Drużyny można rejestrować do 15 czerwca we wszystkich placówkach MBP.

Przypominamy, że gra odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:)

Gra miejska "GOLem XXI" odbędzie się w ramach projektu "Ludzkie/nieludzkie. Świat według Lema" współfinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

REGULAMIN LITERACKIEJ GRY MIEJSKIEJ GoLEM XXI

I Organizator
Organizatorem literackiej gry miejskiej GoLEM XXI (zwanej dalej Grą) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97 www.mbp.skierniewice.pl

II Zasady gry


1. Gra odbywa się 19 czerwca 2021 r. w godzinach 16.00-20.00
2. Celem gry jest popularyzacja literatury i czytelnictwa oraz zagadnień związanych z rozwojem sztucznej inteligencji poprzez zabawę i kreatywne spędzanie czasu, rozwijanie komunikacji w zespole, zapoznanie Uczestników z topografią, historią i zabytkami Skierniewic oraz promocja działalności biblioteki w środowisku.
3. Zadaniem Uczestników gry jest dotarcie do poszczególnych punktów kontrolnych oraz wykonanie przypisanych do nich zadań. Za każde prawidłowo wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.
4. Punktem startowym i końcowym gry jest siedziba MBP przy ul. Mszczonowskiej 43 A.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. Po trasie gry drużyny poruszają się wyłącznie pieszo.
7. Członkowie drużyn nie mogą się rozdzielać. W każdym punkcie kontrolnym drużyna musi się stawić w pełnym składzie.
8. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy mają obowiązek stosować się do instrukcji prowadzącego grę lub pisemnej instrukcji wykonania zadania.
9. Uczestnicy uzyskują i wykorzystują informacje z różnych źródeł, w tym z internetu (telefony).
10. Gra toczy się w przestrzeni miejskiej, w związku z czym uczestnicy powinni przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zachować szczególną ostrożność.
11. Uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze.
12. Przystępując do gry zawodnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
14. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry.

III Uczestnicy gry i zgłoszenia


1. Uczestnikami gry mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.
2. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja drużyny liczącej maksymalnie 3 osoby.
3. Rejestracji można dokonać do 15 czerwca 2021 r. włącznie poprzez poprawne wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu; we wszystkich placówkach MBP).
4. Członkiem każdego zespołu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osób dorosłych, dostarczają uprzednio zgodę Rodziców na udział w grze (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
6. Liczba zespołów biorących udział w grze jest ograniczona. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje każdy z zespołów o tym, czy został on zakwalifikowany do udziału w grze.

IV Ochrona przeciwepidemiologiczna. Zasady bezpieczeństwa


1. Uczestnik gry ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami Rozporządzenia RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 957) przebywając na terenie gry.                                           
   2. Uczestnik gry jest zobowiązany do przekazania w momencie wejścia na teren wydarzenia wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika (Załącznik nr 3 do Regulaminu), które dostępne jest na stronie www.mbp.skierniewice.pl lub wypełnienia tegoż oświadczenia na miejscu.

3. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu są zbierane wyłącznie w celu zapobiegania szerzeniu się pandemii wirusa COVID-19. Podane dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu i adres email) mogą zostać udostępnione Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.
4. Na terenie gry przebywając na świeżym powietrzu Uczestnicy są zobowiązani do pozostawania w bezpiecznej odległości od siebie nawzajem, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 957) .
5. W przypadku kolejki na poszczególnych punktach gry zalecane jest zachowanie 1,5 - metrowego dystansu
i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa.
6. Do pomieszczenia po odbiór zadań i wskazówek wchodzi tylko kapitan drużyny /poszczególne punkty gry/

V Zwycięzcy i nagrody
1. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu w ostatnim punkcie kontrolnym oznaczonym, jako Meta (siedziba MBP przy ul. Mszczonowskiej 43 A).
2. Wygrywa grupa, która pokona trasę gry, odgadnie wszystkie zagadki i odnajdzie skarb.
3. O kolejności pozostałych drużyn zadecyduje ilość zdobytych przez nie punktów.
W przypadku gdy dwa (lub więcej) zespoły otrzymają równą liczbę punktów o ich kolejności zadecyduje dodatkowe zadanie.
4. Nagrody otrzymają wszyscy członkowie drużyn, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca – liczba nagród uzależniona jest od liczby członków zwycięskiej drużyny.

VI Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta
w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest Beata Sikorska, tel. 46 833 69 69;
3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia gry i wszystkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników gry będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika gry będą przechowywane do 30 listopada 2021 r.;
6. Uczestnik gry posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w grze.

VII Postanowienia końcowe
1. Regulamin gry jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mbp.skierniewice.pl   oraz we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu gry, przedłużenia czasu jej trwania lub przerwania gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Skierniewicach
ul. Mszczonowska 43 a
tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97
www.mbp.skierniewice.pl
bibliobus@mbp.skierniewice.pl

Oddział dla Dzieci
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 46 833 58 60
oddzial@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 1 (dla dorosłych)
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 46 833 58 60
filia_1@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 2 (ogólnodostępna)
Wypożyczalnia Książki Mówionej
ul. Jagiellońska 8/16, pawilon 8
tel. 46 832 47 94
filia_2@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 4 (ogólnodostępna)
ul. Bohaterów Westerplatte 60
tel. 46 880 92 99
filia_4@mbp.skierniewice.pl

Zośka Papużanka
Kąkol
Anna Król
Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach
Remigiusz Mróz
Ekstremista
Agnieszka Krawczyk
Splątane ścieżki
Simon Garfield
Najlepszy przyjaciel psa