Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Rodzinna gra miejska MBP w Skierniewicach
25
września

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z radością zaprasza do udziału w rodzinnej grze miejskiej, która odbędzie się 25 września w godz. 13.00–15.00 przy ul. Szarych Szeregów 6 (skwer Tajemniczy ogród między Biblioteką a Przedszkolem nr 13).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ

I Organizator
Organizatorem Rodzinnej gry miejskiej (zwanej dalej Grą) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97 www.mbp.skierniewice.pl

II Zasady gry
1. Gra odbywa się 25 września 2021 r. w godzinach 13.00 – 15.00
2. Celem gry jest popularyzacja literatury i czytelnictwa oraz zagadnień związanych z rozwojem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci poprzez zabawę i kreatywne spędzanie czasu.
3. Zadaniem Uczestników gry jest dotarcie do poszczególnych punktów kontrolnych oraz wykonanie przypisanych do nich zadań. Za każde prawidłowo wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.
4. Punktem startowym i końcowym gry jest skwer Tajemniczy ogród przy ul. Szarych Szeregów 6.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. Po trasie gry drużyny poruszają się wyłącznie pieszo.
7. Członkowie drużyn nie mogą się rozdzielać. W każdym punkcie kontrolnym drużyna musi się stawić w pełnym składzie.
8. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy mają obowiązek stosować się do instrukcji prowadzącego grę lub pisemnej instrukcji wykonania zadania.
9. Uczestnicy uzyskują i wykorzystują informacje z dostępnych na punktach wierszy dla dzieci.
10. Uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze.
11. Przystępując do gry zawodnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry.

III Uczestnicy gry i zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja drużyny, w której skład muszą wejść minimum: jedna osoba dorosła i jedno dziecko do 10 roku życia.
2. Rejestracji można dokonać do 23 września 2021 r. włącznie poprzez poprawne wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego do jednej z placówek MBP (Formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny we wszystkich placówkach MBP)
3. Liczba zespołów biorących udział w grze jest ograniczona. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje każdy z zespołów o tym, czy został on zakwalifikowany do udziału w grze.

IV Ochrona przeciw epidemiologiczna. Zasady bezpieczeństwa
1. Uczestnik gry ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami Rozporządzenia RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 957) przebywając na terenie gry.                                          
   2. Uczestnik gry jest zobowiązany do przekazania w momencie wejścia na teren wydarzenia wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika (Załącznik nr 3 do Regulaminu dostępny we wszystkich placówkach MBP), które dostępne jest na stronie www.mbp.skierniewice.pl lub wypełnienia tegoż oświadczenia na miejscu.
3. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu są zbierane wyłącznie w celu zapobiegania szerzeniu się pandemii wirusa COVID-19. Podane dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu i adres email) mogą zostać udostępnione Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.
4. Na terenie gry przebywając na świeżym powietrzu Uczestnicy są zobowiązani do pozostawania w bezpiecznej odległości od siebie nawzajem, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 957) .
5. W przypadku kolejki na poszczególnych punktach gry zalecane jest zachowanie 1,5 - metrowego dystansu.

V Zwycięzcy i nagrody
1. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu w ostatnim punkcie kontrolnym oznaczonym jako Meta (skwer Tajemniczy ogród przy ul. Szarych Szeregów 6).
2. O kolejności zwycięskich drużyn zdecyduje liczba uzyskanych punktów
• Drużyna, która pokona grę najszybciej otrzyma dodatkowo jeden punkt
• Przy równej liczbie punktów brana będzie pod uwagę liczebność grupy – zwycięża drużyna z mniejszą liczbą osób.
3. Organizator przyznaje nagrodę główną oraz sześć równorzędnych wyróżnień.
4. Każda zwycięska drużyna otrzymuje bon na książki wydawnictwa Literatura.
• Bon należy zrealizować na kiermaszu towarzyszącym grze do godziny 16.00

VI Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest Beata Sikorska, tel. 46 833 69 69;
3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia gry i wszystkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników gry będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika gry będą przechowywane do 15 października 2021 r.;
6. Uczestnik gry posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w grze. (Załącznik nr 2 do Regulaminu dostępny we wszystkich placówkach MBP)

VII Postanowienia końcowe
1. Regulamin gry jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mbp.skierniewice.pl oraz we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu gry, przedłużenia czasu jej trwania lub przerwania gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

• Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Skierniewicach
ul. Mszczonowska 43 a
tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97
www.mbp.skierniewice.pl
bibliobus@mbp.skierniewice.pl

• Oddział dla Dzieci
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 46 833 58 60
oddzial@mbp.skierniewice.pl

• Filia nr 1 (dla dorosłych)
ul. Szarych Szeregów 6
tel. 46 833 58 60
filia_1@mbp.skierniewice.pl

• Filia nr 2 (ogólnodostępna)
Wypożyczalnia Książki Mówionej
ul. Jagiellońska 8/16, pawilon 8
tel. 46 832 47 94
filia_2@mbp.skierniewice.pl

• Filia nr 4 (ogólnodostępna)
ul. Bohaterów Westerplatte 60
tel. 46 880 92 99
filia_4@mbp.skierniewice.pl

Gra odbędzie się w ramach projektu "Bądź genialny - czytaj wiersze!" współfinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

William T. Vollmann
Centrala Europa
Olga Gitkiewicz
Krahelska. Krahelskie
Katarzyna Puzyńska
Martwiec
B.J. Fogg
Mikronawyki. Niewielkie zmiany, które wiele zmieniają
Sonia Purnell
Kobieta bez znaczenia. Historia Virginii Hall najgroźniejszej agentki II wojny