Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza konkurs CO SŁYCHAĆ W PRZYRODZIE – kartka z komiksu
19
października

1. Kto może wziąć w nim udział?
Uczniowie skierniewickich szkół: podstawowych
(klasy IV- VIII) oraz gimnazjum


2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Przygotowanie pracy formatu A4
o tematyce przyrodniczej


3. Ile jest czasu?
Pracę konkursową należy dostarczyć
do 19.10. 2018 r. do dowolnej placówki MBP

Regulamin konkursu
Co słychać w przyrodzie – kartka z komiksu
   
I. Organizator:
Organizatorem konkursu „Co słychać w przyrodzie -  kartka z komiksu” (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a, tel: 46 833 69 69, 46 833 66 97,  96 – 100 Skierniewice
www.mbp.skierniewice.pl

II. Cele konkursu:
• Zainteresowanie dzieci problematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez plastykę.
• Propagowanie literatury przyrodniczej przez bibliotekę.
• Kształtowanie w dzieciach poczucia harmonii z przyrodą, dbania o nią i propagowanie proekologicznych zachowań.
• Rozwijanie i promowanie twórczości artystycznej dzieci.

III.  Termin:
1. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 19 października 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 października 2018 r. w Filii nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33 o godz. 10.00.

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych (klas – IV – VIII) oraz klasy III gimnazjum.
2. Konkurs przebiegać będzie z podziałem na  dwie kategorie wiekowe: klasy IV – VI oraz VII, VIII i III klasa gimnazjum.
3. Każdy Uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową o tematyce przyrodniczej, stanowiącą zamkniętą całość.
4. Pracę należy wykonać na 1 arkuszu formatu A 4.
5. Technika wykonania pracy – dowolna.
6. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora , klasę i szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna.
7. Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Praca nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich.
9. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednoczesne przeniesienie praw autorskich na organizatora.
10. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające z tytułu naruszenie ich praw, odpowiada Uczestnik.
11. Prace zgłoszone do Konkursu eksponowane będą na wystawie.

V. Nagrody:
1. Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca  w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VI.  Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13
ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2.  Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2018 r.;
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.
    
     
VII.  Uwagi końcowe:

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl   Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym
regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Vanessa Green Allen
Powiedz nie szkolnym dręczycielom. Poradnik dla dzieci i młodzieży
Andrzej Maleszka
Magiczne Drzewo. Pióro T-rexa
Laura Ellen Anderson
Nie chcę mieć kręconych włosów
Maja Lunde
Śnieżna siostra
Sherri Duskey Rinker
Wieczór gwiazdkowy na placu budowy