Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Ten niesforny Emil - konkurs czytelniczy w Filii nr 2 MBP
30
marca

1. Kto może wziąć udział?
                 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie
                 klas III – IV skierniewickich szkół podstawowych.

2. Jakie jest zadanie konkursowe?
                Zadaniem uczestników w I etapie konkursu będzie     
                udzielenie odpowiedzi na zestaw 20 pytań.
                W II etapie uczestnicy odpowiadać będą na 3 pytania z   
                wylosowanego zestawu.

3. Ile jest czasu?
                Na zgłoszenia czekamy do 30 marca 2019r.
                Eliminacje pisemne odbędą  się 4 kwietnia, etap ustny
                i rozstrzygnięcie nastąpi 11 kwietnia 2019 r. w Filii nr 2 .

4. Potrzebujesz więcej informacji?
               Regulamin konkursu i bibliografia dostępne są na
               stronie www.mbp.skierniewice.pl
               oraz w placówkach MBP, tel: (46) 832 47 94

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
               Ten niesforny Emil
   
I. Organizator:
Organizatorem konkursu „Ten niesforny Emil” (zwanego dalej Konkursem) jest
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Reymonta w Skierniewicach
przy ul. Reymonta 33, tel: 46 832 47 94, e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

II. Cele konkursu:
• Popularyzacja twórczości Astrid Lindgren;
• Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci;
• Kształtowanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi plastycznej;
• Rozwijanie uzdolnień plastycznych i interpretacyjnych dzieci.
III. Termin:
1. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 30 marca 2019r. u organizatora
lub w wybranej placówce MBP.                                         
2. Etap pisemny konkursu  odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Filii nr 2 MBP
przy ul. Reymonta 33 o godz. 10.00.
3. Eliminacje ustne i rozstrzygnięcie konkursu odbędą się  11 kwietnia 2019 r.
w Filii nr 2 MBP o godz. 10.00.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do  uczniów klas III - IV skierniewickich szkół podstawowych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie ilustracji do wybranej przygody Emila (wykonanej dowolną techniką o formacie A4) – co będzie traktowane jako
„karta zgłoszeniowa”.
3. Każdy Uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową.
4. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna.
5. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednoczesne przeniesienie praw autorskich na organizatora.
6. Prace zgłoszone do Konkursu będą eksponowane na wystawie.

7. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości Astrid Lindgren
(wykaz podany na końcu regulaminu).
8. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
ELIMINACJE PISEMNE: uczestnicy konkursu powinni udzielić odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań. 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbą punktów przejdzie do  kolejnego etapu.
ELIMINACJE USTNE: uczestnicy odpowiadać będą na 3 pytania z wylosowanego zestawu.
9. Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:
— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69;
— Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,
     ul.. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60;
— Filia nr 1 MBP w Skierniewicach,
     ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60;
— Filia nr 2 MBP w Skierniewicach,
      ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94;
— Filia nr 4 MBP w Skierniewicach,
      ul. Bohaterów Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99;
— Filia nr 5 MBP w Skierniewicach,
      al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.
V. Nagrody:
1. Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca którzy otrzymają nagrody specjalne oraz dyplomy. 
2. Za zajęcie IV-X miejsca przyznane będą wyróżnienia.
3. Najlepsza praca plastyczna zostanie uhonorowana nagrodą specjalną.

VI.  Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13
ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2.  Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2019 r.;
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.
    
     
VII.  Uwagi końcowe:

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl   Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym
regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Bibliografia:
1. Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii
2. Lindgren Astrid: Jeszcze żyje Emil ze Smalandii
3. Lindgren Astrid: Nowe psoty Emila ze Smalandii


Informacje: www.mbp.skierniewice.pl 
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl           tel: 46 832 47 94

 

Vanessa Green Allen
Powiedz nie szkolnym dręczycielom. Poradnik dla dzieci i młodzieży
Andrzej Maleszka
Magiczne Drzewo. Pióro T-rexa
Laura Ellen Anderson
Nie chcę mieć kręconych włosów
Maja Lunde
Śnieżna siostra
Sherri Duskey Rinker
Wieczór gwiazdkowy na placu budowy