Aktualności

Rodzinne podchody z MBP w Skierniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach gorąco zaprasza do udziału w rodzinnych podchodach. Czekamy 1 października w Nadleśnictwie Skierniewice (Zwierzyniec 2) o godz. 11. Zapisy we wszystkich placówkach MBP.

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach gorąco zaprasza do udziału w Rodzinnych podchodach w Zwierzyńcu


Podchody odbędą się 1 października w godzinach 11.00 – 13.00
Do zabawy zapraszamy rodziny.
Drużyny można rejestrować do 27 września we wszystkich placówkach MBP.

Rodzinne podchody w Zwierzyńcu odbędą się w ramach projektu „Zainwestuj w wyobraźnię!” współfinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ

I Organizator
Organizatorem Rodzinnych podchodów w Zwierzyńcu (zwanych dalej podchodami) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97 www.mbp.skierniewice.pl

II Zasady gry

1. Podchody odbywają się 1 października w godzinach 11.00 – 13.00
2. Celem podchodów jest popularyzacja współczesnych polskich autorów i ilustratorów oraz zamiłowania do przyrody, nauka uważności i wrażliwości poprzez zabawę i kreatywne spędzanie czasu.
3. Zadaniem Uczestników podchodów jest dotarcie do poszczególnych punktów kontrolnych oraz wykonanie przypisanych do nich zadań. Za każde prawidłowo wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.
4. Punktem startowym i końcowym gry jest miejsce ogniskowe przy Nadleśnictwie Skierniewice (Zwierzyniec 2).

5. Udział w podchodach jest bezpłatny.
6. Po trasie gry drużyny poruszają się wyłącznie pieszo.
7. Członkowie drużyn nie mogą się rozdzielać. W każdym punkcie kontrolnym drużyna musi się stawić w pełnym składzie.
8. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy mają obowiązek stosować się do instrukcji prowadzącego podchody lub pisemnej instrukcji wykonania zadania.
9. Uczestnicy uzyskują i wykorzystują informacje z dostępnych na punktach materiałów.
10. Uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w podchodach.
11. Przystępując do podchodów zawodnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania podchodów. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników podchodów mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie podchodów.

III Uczestnicy podchodów i zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w podchodach jest rejestracja drużyny, w której skład muszą wejść minimum: jedna osoba dorosła i jedno dziecko do 10 roku życia.
2. Rejestracji można dokonać do 27 września 2022 r. włącznie, poprzez poprawne wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego do jednej z placówek MBP (Formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny we wszystkich placówkach MBP)
3. Liczba zespołów biorących udział w podchodach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje każdy z zespołów o tym, czy został on zakwalifikowany do udziału w podchodach.

IV Zwycięzcy i nagrody
1. Zwycięzcy podchodów zostaną wyłonieni po jej zakończeniu w ostatnim punkcie kontrolnym oznaczonym jako Meta (miejsce ogniskowe przy Nadleśnictwie Skierniewice).
2. O kolejności zwycięskich drużyn zdecyduje liczba uzyskanych punktów

 • Drużyna, która przejdzie wszystkie punkty najszybciej otrzyma dodatkowo jeden punkt
 • Przy równej liczbie punktów brana będzie pod uwagę liczebność grupy – zwycięża drużyna z mniejszą liczbą osób.

3. Organizator przyznaje I, II, i III miejsce (bon do księgarni Eureka w Skierniewicach) oraz 7 równorzędnych wyróżnień.
V Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podchodów jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest Beata Sikorska, tel. 46 833 69 69;
3. Dane osobowe Uczestnika podchodów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia gry i wszystkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników podchodów będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika podchodów będą przechowywane do końca 2022 r.;
6. Uczestnik podchodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w podchodach. (Załącznik nr 2 do Regulaminu dostępny we wszystkich placówkach MBP)

VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin Podchodów jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mbp.skierniewice.pl oraz we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu podchodów, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu podchodów, przedłużenia czasu ich trwania lub przerwania podchodów z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

 

 • Miejska Biblioteka Publiczna
  im. Władysława Stanisława Reymonta
  w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 43 a
  tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97
  www.mbp.skierniewice.pl
  bibliobus@mbp.skierniewice.pl

 

 

 

 • Filia nr 2 (ogólnodostępna)
  Wypożyczalnia Książki Mówionej
  ul. Jagiellońska 8/16, pawilon 8
  tel. 46 832 47 94
  filia_2@mbp.skierniewice.pl

 

 • Filia nr 4 (ogólnodostępna)
  ul. Bohaterów Westerplatte 60
  tel. 46 880 92 99
  filia_4@mbp.skierniewice.pl

Podchody odbędą się w ramach projektu  "Zainwestuj w wyobraźnię!" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.