Aktualności

ODDZIAŁ DLA DZIECI MBP - KONKURS EKOLOGICZNY "NA RATUNEK ZIEMI"

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII skierniewickich szkół

Zgłoszeniem jest dostarczenie pracy plastycznej, nawiązującej do tytułu konkursu

- I etap pisemny (test wyboru)

- II etap przesłanie fotografii ukazującej piękno otaczającej nas przyrody

Do 15 kwietnia czekamy na prace plastyczne (zgłoszenie)

I etap – pisemny - 21 kwietnia

II etap – fotograficzny – na zdjęcia czekamy do 26 kwietnia

Rozdanie nagród – 28 kwietnia w Oddziale dla Dzieci

 

 

Regulamin 13. edycji konkursu ekologicznego „Na ratunek Ziemi”

1. Organizator konkursu :

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice

tel. 46 833 58 60

www.mbp.skierniewice.pl

e-mail: oddzial@mbp.skierniewice.pl

 

2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,

— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku

oraz ich wartościowanie,

— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII skierniewickich szkół podstawowych.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej

do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do 15 kwietnia 2022 r.

3. Technika prac dowolna.

4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:

-  imię i nazwisko uczestnika,

- klasę i nazwę szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela.

 

4. Termin:

1. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

— I etap – pisemny, składający się z testu wyboru – odbędzie się 21 kwietnia 2022 r.

o godz. 10.00 w Oddziale dla Dzieci przy ul. Szarych Szeregów 6.

— II etap – fotograficzny, w którym fotografie ukazywać będą piękno otaczającej nas przyrody i promować postawy proekologiczne.

2. Każdy uczestnik przesyła 1 fotografię w formacie JPG wraz z przekazaniem praw autorskich na adres oddzial@mbp.skierniewice.pl do dnia 26 kwietnia 2022 r.

3. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób.

4. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych kontaktowych uczestnika konkursu.

5. Prace oceni jury.

6. Prace zgłoszeniowe można składać we wszystkich placówkach MBP:

— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta

w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69

— Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,

ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60

— Filia nr 1 MBP w Skierniewicach,

ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60

— Filia nr 2 MBP w Skierniewicach,

ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94

— Filia nr 4 MBP w Skierniewicach,

ul. Bohaterów Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99

 

5. Nagrody

1. Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna

3 wyróżnienia.

2. Nagrodzone będą również 3 najładniejsze prace plastyczne.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia 2022 r., a wręczenie nagród 28 kwietnia

o godz. 12.00 w Oddziale dla Dzieci MBP.

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

5. Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Oddziale dla Dzieci MBP.

 

6. Informacja o przetwarzaniu danych

zgodnie z art.13:

ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);

2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail: iod@mbp.skierniewice.pl;

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2022 r.;

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.

 

7. Uwagi końcowe:

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej MBP - www.mbp.skierniewice.pl

  1. o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej MBP. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.