Aktualności

„Od biblioteki do biblioteki”- gra miejska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKIERNIEWICACH

ZAPRASZA
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ
Od biblioteki do biblioteki


1. Kto może wziąć udział?
Uczestnikami Gry mogą być czytelnicy w wieku 7-15 lat

2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z działalnością dziecięcych placówek bibliotecznych, ich zbiorami  i lokalizacją.

3. Ile jest czasu?
Na zgłoszenia czekamy do 13 lipca 2018r.

4. Potrzebujesz więcej informacji?
Regulamin Gry dostępny jest na stronie www.mbp.skierniewice.pl  oraz w placówkach MBP.

Regulamin gry miejskiej „Od biblioteki do biblioteki”

I. Organizator:
Organizatorem gry miejskiej „Od biblioteki do biblioteki” (zwanej dalej Grą) jest
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki  Publicznej im. W. Reymonta  w Skierniewicach
przy ul. Reymonta 33, tel. 832 47 94 
96-100 Skierniewice
www.mbp.skierniewice.pl
filia_2@mbp.skierniewice.pl
  
II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
2. Zapoznanie czytelników z działalnością dziecięcych placówek bibliotecznych, ich zbiorami  i lokalizacją.


III. Zasady gry:
1. Gra odbywa się w terminie od 23 lipca do 10 sierpnia 2018 roku.
2. Udział w Grze prosimy zgłaszać do 13 lipca u Organizatora Gry.
3. W Grze może wziąć udział każdy zainteresowany czytelnik w wieku 7 – 15 lat.
4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Grze tylko raz.
5. Uczestnik Gry otrzymuje w pierwszej  placówce, do której się uda, kartę do gry.
6. Karta zawiera cztery zestawy pytań i zadań, które dotyczą placówek bibliotecznych,  obsługujących dzieci i młodzież.
7. Po wykonaniu zadania dotyczącego danej  placówki bibliotecznej, uczestnik otrzymuje pieczątkę i odwiedza kolejną z placówek.
8. Zebranie pieczątek z czterech placówek bibliotecznych uprawnia do odbioru upominku w Filii nr 2 MBP (ul. Reymonta 33).


IV. Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Gry i wszystkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Gry będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;

5. Dane osobowe Uczestnika gry będą przechowywane do końca 2018 r.;

6. Uczestnik Gry posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Grze.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin gry jest dostępny na stronie internetowej
   www.mbp.skierniewice.pl  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych w niniejszym
   regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Gry, przedłużenia
     czasu jej trwania lub przerwania gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRZE