Aktualności

FILIA NR 5 MBP - OGŁASZA 11. EDYCJĘ KONKURSU EKOLOGICZNEGO ,,NA RATUNEK ZIEMI"

1. Kto może wziąć w nim udział?
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników jest dostarczenie zgłoszeniowej pracy plastycznej,
nawiązującej do tytułu konkursu. W I  etapie uczestnicy odpowiadać będą pisemnie na zestaw 25 pytań, w II etapie ustnie na 3 pytania
z wylosowanego zestawu.
3.   Ile jest czasu?
Do 17 kwietnia  2019 r. czekamy na prace plastyczne.
I etap – pisemny odbędzie się 24 kwietnia 2019
II etap – ustny i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2019 w  Filii nr 5
4. Potrzebujesz więcej informacji?                                                                                 

Regulamin konkursu i bibliografia dostępne są na stronie
www.mbp.skierniewice.pl oraz we wszystkich  placówkach MBP,
tel. 46 832 60 59.
 

Regulamin 11. edycji konkursu ekologicznego   „Na ratunek Ziemi”                                                                                     

 

1. Organizator konkursu :                                                        

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59
   www.mbp.skierniewice.pl
   e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl


2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII skierniewickich szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do dnia 17 kwietnia 2019 r. Technika prac dowolna.
Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: nazwisko i imię autora pracy, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna.

Każda praca powinna zawierać:

  1.  imię i nazwisko uczestnika,
  2.  klasę i nazwę szkoły,
  3. imię i nazwisko nauczyciela.


4. Termin:

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

     — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.
o godz. 10.00 w Filii 5 MBP przy al. Niepodległości 4

     — II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Filii 5 MBP.

Prace zgłoszeniowe można składać we wszystkich placówkach MBP:
— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69;
— Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,
     ul.. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60;
— Filia nr 1 MBP w Skierniewicach,
     ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60;
— Filia nr 2 MBP w Skierniewicach,
      ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94;
— Filia nr 4 MBP w Skierniewicach,
      ul. Bohaterów Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99;
— Filia nr 5 MBP w Skierniewicach,
      al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.

5. Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna
3 wyróżnienia.
Nagrodzone będą również najładniejsze prace plastyczne.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2019 r., po etapie ustnym,
o godz.12.00 w Filii nr 5 MBP.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.


6. Informacja o przetwarzaniu danych

zgodnie z art.13:
ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2.  Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2019 r.;
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.


7. Uwagi końcowe:

Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach - www.mbp.skierniewice.pl 
Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki..
W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 


Bibliografia:

W II etapie konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:

1. Bright Michael: Efekt cieplarniany,,
2. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona gleb,
3. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona powietrza,
4. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona przyrody i wód,
5. Hare Tony: Recykling,
6. Pollock Steve: Powietrze,
7. Rowlands David: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek,
8. Schwarz Linda: Wielka księga pytań i odpowiedzi: Na ratunek Ziemi,
9. Stacy Tom: Ziemia, morze i niebo,
10. Stępczak Kazimierz: Ochrona i kształtowanie środowiska,