Aktualności

10. edycja "Papierówki" MBP w Skierniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza 10. edycję konkursu „Papierówka”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania pod hasłem "Nie ma się czego bać".
Termin nadsyłania prac to 29 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu

I.     Postanowienia ogólne:
1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta
ul. Mszczonowska 43 a
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 69 69
www.mbp.skierniewice.pl
e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl
2.   Cele konkursu:
•  pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
•  promowanie talentów literackich Skierniewic i regionu,
•  kształtowanie wrażliwości na piękno.
3.   Konkurs podzielony będzie na następujące kategorie wiekowe:
•   13-16 lat,
•   17-19 lat,
• 20 lat i więcej.
4.   Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5.   Autorzy najciekawszych prac otrzymają bony upominkowe.
6.   Przyznana zostanie nagroda internautów na najlepszą pracę (teksty zostaną 
      zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl);
      głosować będzie można od 3 grudnia do 9 grudnia 2021 r.
7.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia 2021 r. o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a. 
  

II.   Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.   Uczestnikami konkursu mogą być skierniewiczanie i mieszkańcy powiatu skierniewickiego - uczniowie i dorośli.
2.   Na konkurs można zgłosić wyłącznie prace dotychczas niepublikowane
      i nienagrodzone w innych konkursach.
3.   Na konkurs należy zgłosić opowiadanie pod hasłem „Nie ma się czego bać”
• praca musi być opatrzona tytułem,
•  warunki formalne pracy: maksymalnie do 5 stron formatu A4, czcionka Times  
    New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
•  na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace przesłane mejlowo, jako    
oddzielny dokument tekstowy na adres: konkursy@mbp.skierniewice.pl 
do 29 listopada 2021 r.   
4.   Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, 
      miejsce zamieszkania (w przypadku uczniów nazwa szkoły i klasa).
      Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie. 

III.  Postanowienia końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  
       zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni MBP,
       tel. 46 833 69 69.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl.
7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej.


IV.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2
       rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice,
ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2021 r.;
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.