O bibliotece

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach informuje:

 1. Administratorem Państwa danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach ; 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43A
   
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
   
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
   
 4. Dane osobowe są weryfikowane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
   
 5. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  a) udostępniania zbiorów bibliotecznych i kontroli ich zwrotów,
  b) umożliwienia dostępu on-line do konta czytelniczego,
  c) wysyłania przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
  d) prowadzenia statystyk publicznych,
  e) umożliwienia dostępu do publikacji elektronicznych,
  f) udostępniania Internetu,
  g) umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych,
  h) umożliwienia skorzystania z innych usług,
  i) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.
   
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
   
 7. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na rzecz Biblioteki usługi prawne, doradcze, informatyczne, pocztowe, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów oraz inne firmy świadczące usługi na rzecz Biblioteki. Odbiorcami danych będą pracownicy Biblioteki i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
   
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) usunięcia danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta jest możliwy pod adresem email: iod@mbp.skierniewice.pl i telefonem  0 46 833 69 69