Aktualności

„Kafejka z nektarem” - konkurs fotograficzny Filia nr 2 MBP

Filia nr 2 MBP ogłasza konkurs fotograficzny ,, Kafejka z nektarem" w ramach projektu ,,O pszczołach klimatycznie" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

I. Organizator:

Organizatorem konkursu „Kafejka z nektarem” (zwanego dalej Konkursem) jest Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 8/16 p. 8, tel: 832 47 94 email: filia_2@mbp.skierniewice.pl

II. Cele konkursu:

• edukacja ekologiczna i uwrażliwienie najmłodszych i ich opiekunów na kwestie związane z ochroną przyrody,

• popularyzowanie idei kwietnych ogrodów miodo- i pyłkodajnych sprzyjających pszczołom i innym owadom zapylającym,

• propagowanie literatury przyrodniczej przez bibliotekę,

• rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia oraz kształtowanie postaw ekologicznych,

• aktywność społeczna promująca integrację międzypokoleniową,

• popularyzacja biblioteki w środowisku.

III. Termin:

1. Na prace zgłoszeniowe czekamy do 20 sierpnia 2022 r.

2. Głosowanie internautów na najciekawszą aranżację pszczelego ogródka odbędzie się od 22 sierpnia do 2 września 2022 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 września 2022 r. w Filii nr 2 MBP przy ul. Jagiellońskiej 8/16 o godz. 10.00.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Skierniewice – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa I – III) wraz z opiekunami, którzy stworzą, lub posiadają pszczeli ogródek (ogród, łączka wysiana w donicach, w skrzynkach balkonowych i innych pojemnikach).

2. Zadaniem każdego Uczestnika jest ciekawe zaaranżowanie ogródka.

3. Każdy Uczestnik może nadesłać 1 fotografię w formacie JPG przedstawiającą własny ogród przyjazny pszczołom, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

5. Fotografie konkursowe należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres filia_2@mbp.skierniewice.pl

6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć następujące informacje: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz numer telefonu opiekuna Uczestnika.

7. Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.

8. Praca nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich.

9. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednoczesne przeniesienie praw autorskich na organizatora.

10. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające z tytułu naruszenie ich praw, odpowiada Uczestnik.

11. Prace zgłoszone do Konkursu zamieszczone będą na profilu Biblioteki na Facebooku https://www.facebook.com a zwycięskie prace na https://www.mbp.skierniewice.pl,.

V. Nagrody:

Organizator przewiduje 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);

2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail: iod@mbp.skierniewice.pl;

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2018 r.;

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.

VII. Uwagi końcowe:

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.